O společnosti

Společnost pro porty a permanentní katétry

www.sppk.eu 

 

Společnost pro porty a permanentní katétry vznikla v roce 2007. Jejím původním cílem bylo rozšířit zavádění intravenózních portů a dlouhodobých katétrů u pacientů s onkologickým onemocněním. V průběhu následujících let se společnost začala věnovat i možnosti zavádění dalších žilních vstupů, které jsou dnes ve světě  využívány v nejrůznějších indikacích, jako jsou periferně zaváděné centrální katétry nebo midline katétry. Společnost klade důraz na zavádění nových metodik (ultrazvuková a EKG navigace atd.), využívání nových technologií (např. power port a PICC), správné ošetřování uvedených žilních vstupů a prevenci případných komplikací. Značná pozornost je rovněž věnována řešení jednotlivých komplikací.

Společnost sdružuje lékaře i další zdravotnické pracovníky (zdravotní sestry), kteří se uvedené problematice věnují. Z lékařů jsou členy společnosti radiologové, onkologové, anesteziologové, intenzivisté, kardiologové, nutricionisté  a další, což svědčí o multidisciplinární problematice, které se věnujeme, a to napříč jednotlivými klinickými obory. Tato skutečnost podporuje nutnost existence samostatné odborné společnosti.


Na podkladě zkušeností řady pracovišť v USA a  západní Evropě společnost podporuje vytváření tzv. PICC týmů, kdy se specializované sestry aktivně podílejí nejenom na ošetřování  vstupů, ale některé je rovněž samy zavádějí. Cílem tohoto přístupu je zásadní snížení komplikací, spojených se zaváděním a hlavně užíváním cévních vstupů.


Společnost pořádá pravidelné konference a workshopy, které byly v některých případech i s mezinárodní účastí. V posledním roce se také členové společnosti účastnili dalších významných akcí, pořádaných jinými odbornými společnostmi.   V současné době je možné se o aktivitách společnosti informovat na webových stránkách www.porty.cz,  kde je možné se do společnosti také přihlásit.


Členové společnosti rovněž publikují výsledky své práce v odborných tuzemských i zahraničních časopisech. I o těchto aktivitách je možné získat informace na uvedených webových stránkách, stejně jako o odborných akcích, které chystáme.